ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4583/2018.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4583/2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών πρακτόρων και των μεσιτών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων σύμφωνα με τον Ν.4583/2018.

1)Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

1)Απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.

2)Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης που αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε επιμέλεια του αρμόδιου επιμελητηρίου από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο µε χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

3)υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή, αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί.

4) υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
5) Βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση τη; αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατοµμυρίου  διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ' έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επονόµατι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει
αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για
τις ενέργειες του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, µε απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ .. Το µέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου
εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

6) Ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων που κατά περίπτωση προβλέπονται από την απόφαση της εποπτικής αρχής(Τράπεζα της Ελλάδος) που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20.

7) 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Ν.1599/86 ) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο : «Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. , ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, ή μεσίτης ασφαλίσεων »

 Επίσης επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, όταν πρόκειται για εγγραφή νομικών προσώπων (εταιρειών) στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών απαιτούνται τα παρακάτω:

-το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας,

-αν πρόκειται να οριστεί υπάλληλος της εταιρείας για να διεκπεραιώνει τις ασφαλιστικές διαμεσολαβηβιτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προσκομιστεί πρακτικό του  οργάνου Διοίκησης της εταιρείας ανάλογα με την νομική της μορφή, από  το οποίο θα προκύπτει ο ορισμός του.

-η συμπλήρωση των υπ. δήλωσεων που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR