ΑΕΠΕΚ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΠΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΠΕ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

   Το Επιμελητήριο Κοζάνης  μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου προέβη στην σύσταση  αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  « ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » με  έδρα την  πόλη της Κοζάνης, οδός Ι Φαρμάκη 2.Η Εταιρία έχει σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Νομού Κοζάνης μέσα από την συνεχή προβολή, προώθηση και υποστήριξη αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Η Εταιρία είναι αστική, μη κερδοσκοπική, η οποία επιδιώκει οικονομικό σκοπό με την ευρεία έννοια με έμφαση σε εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, αναπτύσσει δραστηριότητα εξυπηρετούσα την εθνική οικονομία, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν ενδιάμεσος φορέας και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση στόχων του επιμελητηριακού θεσμού. Ειδικότερα η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες όπως :

Ι. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων μεταποίησης, εμπορίου, τoυρισμoύ και λοιπών υπηρεσιών και επαγγελμάτων.

2. Σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων,  χρηματοπιστωτική πληροφόρηση και  υποστήριξη αυτών, σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και στην επίλυση των προβλημάτων τους (είτε γενικών είτε για μεμονωμένες επιχειρήσεις). Επίσης η σύσταση και λειτουργία ειδικού γραφείου υποστήριξης των μελών του Επιμελητηρίου Κοζάνης (Συνήγορος του Επιχειρηματία) στελεχωμένου με οικονομικούς και νομικούς επιστήμονες με έργο την έρευνα θεμάτων σχετικών με τα προβλήματα των μελών του Επιμελητηρίου και την παροχή συμβουλών  σε γενικά ζητήματα.

3. Αναλαμβάνει, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του διοικητικού της συμβουλίου προς τον Ιδρυτή, όπως ο Νόμος ορίζει, τη διαχείριση βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

4. Επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας του Ιδρυτή ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Αυτοτελής ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς οργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Θέσπιση και απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

5. Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, εκπόνηση, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, σεμιναρίων και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

6. Εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση επιχειρηματικών και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς διοίκησης επιχειρήσεων, ερευνών αγοράς, βιομηχανικού σχεδιασμού, μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και άλλων αντικειμένων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των περιοχών, των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ. Την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και την αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

7. Ανάπτυξη της πληροφορικής με την κατάλληλη εκμετάλλευση οικονομικών και άλλων πληροφορικής μορφής δεδομένων που αφορούν επιχειρήσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού. Δημιουργία δικτύου μετάδοσης δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων βάσεων δεδομένων ως και η παροχή προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο.

8. Κατάρτιση, εφαρμογή, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων, που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων, που σχετίζονται με αυτά.

9. Έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς περιοδικών φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχομένου πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή δραστηριότητα, διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα, ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών. Επίσης η οργάνωση κάθε μορφής εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών και επιχειρηματικών αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

10. Γενικώς η κατάρτιση, συμμετοχή, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων με αυτοτελή διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά για την ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων στην Περιφέρεια του Επιμελητηρίου, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR