ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Διατήρηση (ανανέωση) Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με Ισχύ έως 31.12.2018

 • ΑΡΧΙΚΗ
 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 • Διατήρηση (ανανέωση) Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με Ισχύ έως 31.12.2018

Διατήρηση (ανανέωση) Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με Ισχύ έως 31.12.2018

 

(Ν. 4583/2018 ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018)

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ανανέωσης Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών βάσει του Ν. 4583/2018 ορίζεται η 31/03/2019.

Δικαιολογητικά  (ανανέωση) Εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 1. ΑΙΤΗΣΗ (ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ)

 

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί
 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ η οποία να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ΄έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειες του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ (αρ.23 παρ.1 Ν.4583/2018).

 

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει δηλωθεί διακοπή της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (αντί της ανωτέρω βεβαίωσης η οποία προς το παρόν δεν εκδίδεται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., μπορεί να προσκομιστεί και σχετική εκτύπωση με τα στοιχεία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης από το TAXIS).

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) που πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:

«Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή υπάλληλος ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ημεδαπής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης, ή μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που ασκεί ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».(ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ).

7.Επισημαίνεται ότι για Νομικά πρόσωπα (εταιρείες ασφαλιστικών πρακτόρων) είναι απαραίτητα εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και τα παρακάτω:

 -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ή ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που να βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος της εταιρείας αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί 

-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν. 1599/86) του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τις εξής πληροφορίες:

αα) την ταυτότητα των μετόχων ή των εταίρων, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω από 10% στον διαμεσολαβητή και τα ποσοστά των εν λόγω συμμετοχών τους,

 ββ) την ταυτότητα των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή,

 γγ) πληροφορίες ότι οι εν λόγω συμμετοχές ή οι στενοί δεσμοί δεν παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

Σημειώνεται ότι

η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να πραγματοποιείται είτε από τον υπόχρεο/η  αυτοπροσώπως είτε από τρίτο άτομο το οποίο θα φέρει εξουσιοδιότηση με γνήσιο υπογραφής του υπόχρεου/ης.

 

 • Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη με επιμέλεια του αρμοδίου επιμελητηρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για έγκλημα κατά της περιουσίας ή σχετιζόμενο με χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ειδικότερα για τοκογλυφία, αισχροκέρδεια, απάτη, απιστία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, εκβίαση, κλοπή, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, καταδολίευση δανειστών, έκδοση ακάλυπτων επιταγών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

 

 • Τα πρόσωπα που ασκούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση υποχρεούνται σε επαγγελματική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 15 ωρών κατ’ έτος (αρ.20 παρ. 2 & 3, 23 παρ. 1 εδαφ.3 & αρ.48 παρ.5 Ν.4583/2018).
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦ. ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR