ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Το Επιμελητήριο Κοζάνης προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας»

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Το Επιμελητήριο Κοζάνης προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας»

 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση του έργου με τίτλο«Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

Παρακαλούμε δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR