ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Φαρμάκη 2,

 Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη                                              Κοζάνη, 17/08/ 2023

                                                                                   Α.Π.:1294

                                                                                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Επιμελητήριο Κοζάνης

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» στο πλαίσιο της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001146, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016»

1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Κοζάνης

Διεύθυνση: Φαρμάκη 2, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη

Τηλέφωνο: 2461 041693

2.Τίτλος: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

3.Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης, αξίας 1.600.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

4. CPV: 80500000-9: Υπηρεσίες Κατάρτισης και συμπληρωματικό 79132000-8: Υπηρεσίες Πιστοποίησης, 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού)

5. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

6. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και επαγγελματικές δεξιότητες, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε άνεργους ωφελούμενους, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι 500 επιλεγέντες ωφελούμενοι θα λάβουν τις συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 6 εξατομικευμένες συνεδρίες και 2 ομαδικές συνεδρίες, Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 400 εκπαιδευτικών ωρών (160 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και 240 (2 Χ 120) εκπαιδευτικές ώρες σε πράσινες και ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες (εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται 200 ώρες πρακτικής άσκησης.  Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης κάθε ωφελούμενος ο κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ένα εκ των δύο Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Αντικειμένων τα οποία αποτελούν έκαστο Θεματικό Αντικείμενο. Τα αντικείμενα κατάρτισης θα αφορούν σε ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την Ψηφιακή και Πράσινη Οικονομία (Digital & Green Skills), τη Δίκαιη Μετάβαση, αλλά και με οριζόντια θέματα (soft skills). Εν προκειμένω, το πρόγραμμα της θεωρητικής κατάρτισης διαρθρώνεται σε δύο φάσεις:

1η Φάση: πάνω σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και οριζόντιες δεξιότητες διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών και στη συνέχεια

2η Φάση: πάνω σε Εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες  διάρκειας διακοσίων σαράντα (240) ωρών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης.

7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

8. Συνολικός προϋπολογισμός: 1.600.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

9.Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 26 Μήνες

10.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 32.000,00 €.

11.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 4.2.1 και Α/Α ΟΠΣ 247 για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Ταμείου ΤΔΜ, στην Κατηγορία Παρέμβασης (Κ.Π.) 4.2 του ΠΔΑΜ 2021-2027 που αφορά στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στις Περιοχές ΔΑΜ/Δράση: 4.2.1 «Ολοκληρωμένα προγράμματα Προώθησης στην Απασχόληση για ανέργους (Δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης) στις Περιοχές ΔΑΜ». Η σύμβαση αντιστοιχεί στα Υποέργο 1 της Πράξης, με τίτλο: «Πλοηγός Δεξιοτήτων στην Κοζάνη Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6001146, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: Α/0069/19-05-2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΑΔΑ: 6Ψ7246ΜΤΛΡ-ΒΤΛ).

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κοζάνης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.evekozani.gr/ όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (promitheus.gov.gr )

13. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η ελληνική.

14. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/08/2023 και ώρα 17:00 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/09/2023 και ώρα 17:00

15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες

16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

18. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

20. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 16/08/2023.

 Ο  Πρόεδρος του Διοικητικου Συμβουλίου

του Επιμελητηρίου Κοζάνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ

Παρακαλούμε δείτε τα ακόλουθα επισυναπτόμενα αρχεία.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού
Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR