ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING CPV 

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SAFE-CROSSING CPV 

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων- ζώων στα πλαίσια του έργου Life Safe-Crossing»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής συγκρούσεων οχημάτων-ζώων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) αρ. διακήρυξης 1/2023  (ΕΣΗΔΗΣ: Α/Α  182926)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING (Preventing Animal-Vehicle Collisions – Demonstration of Best Practices targeting priority species in SE Europe) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΕΠ00520004). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη δράση Ε1 και C3 του προγράμματος LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 SAFE-CROSSING με βάση την από 13/7/2018 Grant Agreement με κωδικό LIFE17/ΝΑΤ/ΙΤ/000464 και ακρωνύμιο “LIFE SAFE-CROSSING” και την από 12/12/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 129.032,26 , ΦΠΑ : 30.967,74 ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   από την υπογραφή της έως και τέσσερις (4) μήνες.

Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/02/2023 και ώρα 13:00

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR