ΛΟΙΠΕΣ - Περίληψη της με αριθμό 54/ 2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΛΟΙΠΕΣ
  • Περίληψη της με αριθμό 54/ 2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη της με αριθμό 54/ 2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 47056/19-10-2022
(ΑΔΑ: 6Φ5ΝΟΡ1Ο-1ΝΛ) Απόφασης διενέργειας,
Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση
του δικτυακού εξοπλισμού της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 32413000-1, Ολοκληρωμένο
δίκτυο)» προϋπολογισθείσας δαπάνης 136.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR