ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  του Υποέργου2, της Πράξης: «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  του Υποέργου2, της Πράξης: «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

του Υποέργου2, της Πράξης:

«Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί στις 16/12/2022 και ώρα 11:00 π.μ.. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00510019), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το Υποέργο 2 της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την ενδυνάμωση Δεξιοτήτων ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής», με κωδικό ΟΠΣ 5030631 συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 1) Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με CPV 80521000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με συμπληρωματικούς CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης, 79411100- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 176.510,40€ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 88 Ανέργους ωφελούμενους, που κατοικούν στην περιοχή  ΠΕ Κοζάνης.

Η  διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής  είναι εννέα (9) μήνες 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού,  ήτοι 1.765,10 €.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα έγγραφα που περιγράφονται στη διακήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): https://www.evekozani.gr/ και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ .

H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο Κοζάνης, αρμόδιος υπάλληλος κος Τσαμπούρης Φώτιος (τηλ.: 2461041693, 2461033976) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

    

 Παρακάτω βρίσκονται τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΤεύχος Διακήρυξης
Περίληψη Προκήρυξης
Ευρωπαϊκό Έγραφο Σύμβασης /Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR