ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ στα έγγραφα της εταιρείας.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ στα έγγραφα της εταιρείας.

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι του κοινοποιήθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του Αρ. ΓΕΜΗ στα έγγραφα της εταιρείας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος αναρτητέα  στο διαδίκτυο με ημερομηνία 05-10-2022  και Αριθ. Πρωτ. : 95207- (ΑΔΑ: 69ΙΔ46ΜΤΛΡ-8Τ2)

Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με την εν θέματι υποχρέωση  διευκρινίζονται  τα  εξής:

  1. Από την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά:

     α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

     β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

     γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

     δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου, και

     ε) στα ηλεκτρονικά καταστήματα του υπόχρεου».

  1. Από την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4919/2022 προβλέπεται ότι «κάθε έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων των  επιστολών και των εγγράφων παραγγελίας, που χρησιμοποιείται από  υποκαταστήματα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, φέρει εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, ανάλογα με την περίπτωση, και την  ένδειξη  του αριθμού  καταχώρισης του υποκαταστήματος στο Γ.Ε.ΜΗ.
  2. Από την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 50 προβλέπεται ότι «για παραβάσεις των άρθρων 22 και 37 σχετικά με παράλειψη εγγραφής των προβλεπόμενων στοιχείων στα έγγραφα και τις επιστολές εταιρείας ή υποκαταστήματος αλλοδαπής, επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά στα έγγραφα της εταιρείας, όπως οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν καταλαμβάνει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.
  2. Η εν λόγω υποχρέωση αποτελεί ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των άρθρων 26, 28 35, 39 και 40 της κωδικοποιημένης  Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της  14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου», τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί με τα άρθρα 14 του ν. 4548/2018 (για τις ΑΕ), 47 του ν.4042/2012 (για τις ΙΚΕ)  και 4 του ν. 3190/1950. Αυτό  που  εκκρεμούσε πριν από την έκδοση του ν. 4919/2022 ήταν η επιβολή κυρώσεων, κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 28 και 40  της ανωτέρω Οδηγίας.
  3. Σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις του άρθρου 50 του ν. 4919/2022 δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

 

 

Παρακαλώ δείτε την εγκύκλιο  στο ακόλουθο επισυναπτόμενο αρχείο.

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR