ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Υπερ - εκπτώσεις στους φόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Υπερ - εκπτώσεις στους φόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Παρασκευή 30/09/2022

Υπερ - εκπτώσεις στους φόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

Διπλάσιες εκπτώσεις για μικρότερο φόρο θα απολαμβάνουν από τη νέα χρονιά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα προσχωρήσουν σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις.
Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση αυτές οι δαπάνες θα εκπίπτουν με προσαύξηση 100% από τα ακαθάριστα έσοδά τους με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η φορολογική τους επιβάρυνση.

Το μέτρο έχει εφαρμογή για τα έτη 2023, 2024 και 2025 και έρχεται σε συνέχεια των κινήτρων για τις συγχωνεύσεις που προβλέπουν έκπτωση 30% από τον φόρο εισοδήματος και για 9 χρόνια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες για τους συγκεκριμένους τομείς.
 
Αναλυτικότερα

1)
Η προσαυξημένη έκπτωση για τις δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού de minimis.

2)Δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι:
  • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης
3)Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου
i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και
γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
  • Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
  • Επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων:
  • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
  • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.


Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

 

 


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR