ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Επιδότηση παγίων δαπανών: Δυνατότητα συμψηφισμού και με λοιπές οφειλές, τέλη, εισφορά, πρόστιμο και βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ. Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 808/23.07.2021

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Επιδότηση παγίων δαπανών: Δυνατότητα συμψηφισμού και με λοιπές οφειλές, τέλη, εισφορά, πρόστιμο και βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ. Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 808/23.07.2021

28/06/22 

Επιδότηση παγίων δαπανών: Δυνατότητα συμψηφισμού και με λοιπές οφειλές, τέλη, εισφορά, πρόστιμο και βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ. Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 808/23.07.2021

Με την με Αριθμ. ΓΔΟΥ 31/28-06-2022 ΚΥΑ τροποποιείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική διοίκηση που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 και έτους 2022 που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022, καθώς και με την μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του δικαιούχου οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέχρι 30 Ιουνίου 2022. Τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την εφαρμογή του δικαιώματος έκπτωσης ή του πιστωτικού από τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως. Στην περίπτωση αυτή για τους σκοπούς σώρευσης λαμβάνεται υπόψη το προσαρμοσμένο κατά τα ανωτέρω ποσό ενίσχυσης. Η ενίσχυση χορηγείται κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις του έτους 2021 και έτους 2022, που έχουν βεβαιωθεί ως 30 Ιουνίου 2022 και καθίσταται πληρωτέες από την 1η Ιουλίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022, με την ακόλουθη σειρά: α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων, β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α., γ) από Φ.Π.Α., δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Τυχόν υπόλοιπο του ποσού ενίσχυσης που αφορά δικαίωμα έκπτωσης εφαρμόζεται ως έκπτωση από λοιπές φορολογικές οφειλές ή από κάθε άλλο τέλος, εισφορά, πρόστιμο, χρηματική κύρωση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες οφειλές έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση μέχρι 30 Ιουνίου 2022.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Απαιτήσεις του δικαιούχου της ενίσχυσης σε βάρος του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία συμψηφίζονται με τις οφειλές στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες παρέχεται η ενίσχυση μόνο μετά την πλήρη χρήση του αντίστοιχου ποσού ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου ή την ακύρωσή του σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.»

4. Οι περ. α και β της παρ. 7 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Η ΑΑΔΕ μετά το τέλος της επεξεργασίας στοιχείων χορηγεί στον e-ΕΦΚΑ αρχεία δικαιούχων επιχειρήσεων ανά ΑΦΜ, με τα ποσά ενίσχυσης κάθε επιχείρησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Τα ποσά εντάσσονται ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων και συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των μισθολογικών περιόδων Ιουνίου 2021 έως και Μαΐου 2022, καθώς και με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

β) Τα ποσά που συμψηφίζονται με τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις λοιπές ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, των δικαιούχων επιχειρήσεων, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως επιχορήγηση προς τον e-ΕΦΚΑ για λοιπούς σκοπούς.».

5. Η παρ. 8 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Καταγραφή της ενίσχυσης: Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή οφειλών στη φορολογική διοίκηση που αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού με τη μορφή έκπτωσης καταγράφεται ως αφαιρετικό των εσόδων. Το ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών καταγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και ως έσοδο στον e-ΕΦΚΑ. Πιστώσεις ύψους ίσου με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης που αφορά πιστωτικό για αποπληρωμή ασφαλιστικών οφειλών μεταφέρεται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας στον e-ΕΦΚΑ, μετά από ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών. Για τυχόν ύψος ενίσχυσης με τη μορφή πιστωτικού για ασφαλιστικές οφειλές το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους, μειώνεται ισόποσα η προβλεπόμενη επιχορήγηση του e-ΕΦΚΑ για το οικονομικό έτος 2022».

6. Τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 (Β’ 3354) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που έχουν υποβληθεί κατά την αίτηση νοείται ότι αφορούν (α) τρέχουσες φορολογικές οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και λοιπές οφειλές βεβαιωμένες στη φορολογική διοίκηση μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 και αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, και (β) τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2021 και έτους 2022 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 και λοιπές ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.

Δείτε το ΦΕΚ της απόφασης εδώ.

Πηγή: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=226090

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR