ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - myAADE – Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου – Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • myAADE – Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου – Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση

04/05/2022

myAADE – Τα Αιτήματά μου: Τέλος στα e-mail προς τις ΔΟΥ από 9 Μαΐου – Νέες λειτουργίες για ευκολότερη πλοήγηση

Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, για τις διαδικασίες, που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου.

Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για αυτές τις διαδικασίες θα γίνεται μόνο από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Η υποβολή των αιτημάτων και δηλώσεων μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή διευκολύνει τόσο τους πολίτες στην παρακολούθηση των αιτημάτων τους, όσο και το προσωπικό της ΑΑΔΕ, στη διεκπεραίωση αυτών και τη σχετική αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών.

Από την ίδια ημερομηνία, παύει η διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσα αιτήματα θα υποβάλλονται στις ΔΟΥ μέσω e-mail από τις 9/5/2022 και μετά, για διαδικασίες, που έχουν ενταχθεί στην εφαρμογή, Τα Αιτήματά μου, θα θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Πλέον, μέσω της αναβαθμισμένης ψηφιακής πύλης,  myAADE, οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να απευθύνουν ψηφιακά αιτήματα μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου»  ή να προγραμματίσουν  ψηφιακά την επίσκεψή τους μέσω της πλατφόρμας «Τα Ραντεβού μου» στο σύνολο των ΔΟΥ της επικράτειας,  έχουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον:

· Να εντοπίσουν περισσότερες από 250 ομαδοποιημένες διαδικασίες ανά θεματική κατηγορία, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους,

· Να λάβουν, μέσω υπερσυνδέσμων, τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία, και να έχουν πρόσβαση στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

· Να αναζητήσουν «έξυπνα» τη διαδικασία που τους ενδιαφέρει, κάνοντας χρήση λέξεων – κλειδιά.

Δείτε εδώ τις νέες λειτουργίες εντοπισμού Διαδικασιών, για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ή να προγραμματίσετε ραντεβού στις ΔΟΥ

Αριθμ. Α.1054 – ΦΕΚ τεύχος Β 2154/03.05.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ψηφιακή υποβολή αιτημάτων

1. Η Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade. gov.gr), εφεξής η Εφαρμογή, ορίζεται ως αποκλειστική διαδικασία για την ψηφιακή υποβολή στις Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που εντάσσονται στην Εφαρμογή, αιτημάτων για διεκπεραίωση των διαδικασιών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στην Εφαρμογή (υποβολή δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ., κατάθεση δικαιολογητικών, αιτημάτων για έκδοση βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών και λοιπών αιτημάτων).

2. Η αποστολή αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή μέχρι την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ένταξή τους σε αυτή.

3. Αιτήματα για τις διαδικασίες της παρ. 1 που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες της παρ. 1 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θεωρούνται ως μη υποβαλλόμενα και δεν επιφέρουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις αποστολής αιτήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Υπηρεσίες της παρ. 1, ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την υποχρέωση ψηφιακής υποβολής, αποκλειστικά μέσω της Εφαρμογής, των αιτημάτων για τις διαδικασίες που εντάσσονται σε αυτή.

4. Αιτήματα που αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής για διαδικασίες που διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω ειδικών ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ ή δεν είναι ενταγμένες στην Εφαρμογή, δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα αποστέλλεται απάντηση επί του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, με την οποία θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος για την ορθή υποβολή του μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ ή με τους λοιπούς προβλεπόμενους τρόπους.

5. Διευκρινίζεται ότι για την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που εντάσσονται στην Εφαρμογή, εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα προσέλευσης των φορολογουμένων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για αυτοπρόσωπη υποβολή αιτημάτων, καθώς και η αποστολή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προϋποθέσεων διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσω αυτοπρόσωπης παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα τα παραλαμβάνουν και θα τα πρωτοκολλούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2690/1999.

Άρθρο 2
Ταυτοποίηση χρηστών της Εφαρμογής

1. Για την είσοδο στην Εφαρμογή απαιτείται ταυτοποί-ηση των στοιχείων του φορολογουμένου, με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet). Πριν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήματος διατίθενται για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην αρχική οθόνη της Εφαρμογής εγχειρίδιο χρήσης αυτής και επικαιροποιημένος Οδηγός Διαδικασιών στον οποίο περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες που δέχονται αιτήματα μέσω της Εφαρμογής, οι διαδικασίες που έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή και οι αναγκαίες οδηγίες για τη διεκπεραίωσή τους. Το αίτημα υποβάλλεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο που τον εκπροσωπεί νόμιμα. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί την υποβολή πολλαπλών αιτημάτων, υποβάλλει για κάθε διαδικασία χωριστό αίτημα με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, κατά την είσοδο στην Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος μέσω της Εφαρμογής (όπως π.χ. όταν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος, ή όταν ο ΑΦΜ ανήκει σε θανόντα), εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για την εξυπηρέτηση του φορολογουμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής του αιτήματος μέσω της Εφαρμογής, τα αιτήματα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Παραλαβή ψηφιακών αιτημάτων, διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών

1. Ως ημερομηνία παραλαβής των αιτημάτων που υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της Εφαρμογής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής τους στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά σε διαδικασία για την οποία προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για ενέργεια του φορολογούμενου, θεωρείται ότι αυτή έχει εμπροθέσμως λάβει χώρα εφόσον το αίτημα υποβληθεί στην Εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας.

2. Μετά την παραλαβή του αιτήματος ο φορολογούμενος λαμβάνει ενημέρωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τον μοναδικό αριθμό που έλαβε το αίτημά του στην Εφαρμογή, την χρέωσή του σε υπάλληλο και την απάντηση της αρμόδιας Υπηρεσίας σε αυτό. Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του από την αρμόδια Υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του, ο φορολογούμενος ενημερώνεται σχετικά.

3. Για τα αιτήματα που αφορούν σε διαδικασίες για τις οποίες κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) ή ειδικές διατάξεις απαιτείται κοινοποίηση πράξης από τη φορολογική διοίκηση, όπως στην περίπτωση έκδοσης πράξης προσδιορισμού φόρου κατόπιν υποβολής δήλωσης, ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον ΚΦΔ και τις ειδικές διατάξεις διαδικασία κοινοποίησης.

4. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της Εφαρμογής, τα αιτήματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο με το υποβληθέν αίτημα έγγραφο (π.χ. δικαιολογητικά), που λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες δημιουργούν ήδη αυτόματα ψηφιακό φάκελο υπόθεσης, ο οποίος λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου από το ενιαίο κεντρικό πρωτόκολλο της Εφαρμογής και αρχειοθετείται ψηφιακά εντός αυτής. Συνεπώς, τα ανωτέρω δεν εκτυπώνονται, ούτε πρωτοκολλούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των Υπηρεσιών (υποσύστημα πρωτοκόλλου του ΟΠΣ TAXIS, Ο.Π.Σ.Κ.Υ.- Livelink) ούτε αρχειοθετούνται σε έγχαρτη μορφή.

5. Έντυπα, των οποίων ο τύπος και το περιεχόμενο έχουν καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις και μέσω της Εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα λήψης αυτών, μέσω υπερσυνδέσμων, σε τύπο διαφορετικό από αυτόν που είχε καθοριστεί με τις προγενέστερες αποφάσεις, ισχύουν ως αναρτώνται στην Εφαρμογή.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα αιτήματα που υποβάλλονται ψηφιακά από 9/5/2022

2. Από την παρούσα δεν θίγονται διαδικασίες, που διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπών ειδικών νομοθετημάτων (αναφέρονται ενδεικτικά η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τρίτου, η διαδικασία κοινοποίησης δικαστικών αιτήσεων, οι αιτήσεις του ν. 3869/2010 ή η διαδικασία επιβολής κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου).

3. Αιτήματα και δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και εκκρεμούν στις Φορολογικές Υπηρεσίες διεκπεραιώνονται με τις διαδικασίες που ήδη προβλέπονται

πηγή: odigostoupoliti.eu

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B' 2154/03.05.2022 στο παρακάτω σχετικό αρχείοΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR