ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 01/2022

Το Επιμελητήριο Κοζάνηςστο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για την Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Ανέργων σε ειδικότητες του τομέα Αγροδιατροφής» με Κωδ. ΟΠΣ 5030631, που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3260/26-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΨΥ27ΛΨ-ΩΡΨ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. πρωτ. 2716/22.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΛ7ΛΨ-Λ8Ω) 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της πράξης του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), έχοντας υπόψη την από 30-03-2022 Απόφαση του Δ.Σ.,

Απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2022 για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Υποβολής Αιτήσεων: από 18/04/2022 μέχρι και την 03/05/2022 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: chambers@otenet.gr (e-mail)

 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2022
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 01/2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR