ΓΕΜΗ - Διαδικασία σύστασης και δικαιολογητικά σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας.

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΓΕΜΗ
  • Διαδικασία σύστασης και δικαιολογητικά σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας.

Διαδικασία σύστασης και απαιτούμενα δικαιολογητικά σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας.

Απαιτείται προέγκριση της επωνυμίας της Ενεργειακής κοινότητας με αίτηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή από gov.gr μέλους της Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής  με το παρακάτω κείμενο:

«Ως μέλος της Προσωρινής Διοικητικής επιτροπής της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ………………. παρακαλώ να προεγκρίνετε την επωνυμία της εν λόγω εταιρείας».

Το καταστατικό της Ενεργειακής Κοινότητας, νόμιμα υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο, το οποίο αποτυπώνει την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 και έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 (σε 1 αντίγραφο). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής ως εταίρων εταιρειών-νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Αριθμός ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου-εταιρείας που συμμετέχει στην Ενεργειακή Κοινότητα.

1) Αίτηση με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr μέλους της Προσωρινής Διοικητικής επιτροπής με κείμενο παρακαλώ να εγγράψετε την Εν. Κοινότητα με την επωνυμία ………………..στο ΓΕΜΗ και η διεύθυνση της έδρας της θα είναι ……………..

2)                Το  πρακτικό ίδρυσης της ενεργειακής κοινότητας και ορισμού της προσωρινής διοικητικής επιτροπής, νόμιμα υπογεγραμμένο από όλα τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο (σε 1 αντίγραφο).

3)                Τον πίνακα μελών της προσωρινής διοικητικής επιτροπής, νόμιμα υπογεγραμμένο και χρονολογημένο (σε 1 αντίγραφο).

4)                Φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας των φυσικών προσώπων – μελών. 

5)                Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης όλων των φυσικών προσώπων – μελών, από τα οποία προκύπτει ότι μέλη του συνεταιρισμού με ποσοστό πάνω από το 50% είναι δημότες Δήμου που ανήκει στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ή βεβαιώσεις Ε9 που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή και των δύο δικαιολογητικών. 

  6)                βεβαιώσεις Ε9 εκτυπωμένες από το taxinet από τις οποίες προκύπτει ότι μέλη του συνεταιρισμού με ποσοστό πάνω από το 50% έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της Περιφέρειας της έδρας της Εν. Κοιν. ως προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο  2 παρ.3 του Ν. 4513/2018).

7) Υπεύθυνες δηλώσεις όλων των μελών με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή από gov.gr με το εξής κείμενο:

Α)κείμενο για φυσικό πρόσωπο:

Είμαι μέλος της υπό σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ………………και έχω πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, δεν τελώ υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.4513/2018 που έχουν ως εξής: «Μέλος Ε. Κοιν. που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό, με την επιφύλαξη της παρ. 4».

 

Β) κείμενο για νομικό πρόσωπο :

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «……….» και Αρ. ΓΕΜΗ ………… η οποία θα συμμετέχει ως εταίρος στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία ………………………….δηλώνω ότι η εν λόγω εταιρεία που εκπροσωπώ πληρεί  τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν.4513/2018 που έχουν ως εξής: «Μέλος Ε. Κοιν. που έχει ως σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό, με την επιφύλαξη της παρ. 4

»

8) Καταστατικό σύστασης σε word

9)Για νομικά πρόσωπα-μέλη καταστατικό με ψηφιακή υπογραφή ΓΕΜΗ και πρακτικό απόφασης για συμμετοχή στην Ενεργειακή με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο

10)κινητό και email μελών της Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής

 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR