ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού :«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κοζάνης»

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού :«Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κοζάνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού :«Για την πλήρωση μίας
(1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου του Επιμελητηρίου Κοζάνης» .
Το Επιμελητήριο Κοζάνης έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́/2017) «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 69 και 70 αυτού.
2. Το ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 87
αυτού.
3. Το ν. 4782/9-3-2021 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιςστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων κλ.π» και ιδίως το άρθρο
229 αυτού με το οποίο τροποποιείται η παρ.6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019
4. Την από 15.12.2020 απόφαση, θέμα 1ον , της με αύξοντα αριθμό 396 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κοζάνης, με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη
μίας έμμισθης οργανικής θέσης δικηγόρου επιστημονικού συνεργάτη στην ΥΓΕΜΗ του
Επιμελητηρίου.
5. Την με αρ, πρωτ. 2657/29-12-2020 Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος «Για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με έμμισθη
εντολή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης» στην τελευταία παράγραφο της
οποίας αναφέρεται ότι: «Σε περίπτωση που ψηφιστεί διαφορετική νομοθετική ρύθμιση,
μεταγενέστερη της παρούσας προκήρυξης, που επιτρέπει τον διαφορετικό τρόπο πρόσληψης
επιστημονικού συνεργάτη- δικηγόρου για τη συνεργασία και τη στήριξη της υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Κοζάνης, το Επιμελητήριο διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αζημίως την
παρούσα προκήρυξη σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία»
6. Το γεγονός ότι το Επιμελητήριο Κοζάνης δεν εμπίπτει στην κατηγορία των
Επιμελητηρίων, που υποχρεούνται στην πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης, κατά
την παρ.6 του άρθρου 87 του ν. 4635/2019, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα
7. Την με αρ, 1110/12.04.2021 θέμα 3ον Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για
ανάκληση του διαγωνισμού της με αρ. πρωτ. 2657/29-12-2020 Προκήρυξης του
Επιμελητηρίου Κοζάνης και την επικύρωση αυτής με ομόφωνη απόφαση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κοζάνης στην συνεδρίασή του με αριθμό
2
401/21-4-2021, Θέμα 2ο ,
Αποφασίζει
1. Την ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού που περιγράφεται στην Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης με αριθμό πρωτ. 2657/29-12-2020 «Για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή στην υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Κοζάνης»,
2. Την ανάρτηση της απόφασης αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
3. Παραγγέλλει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο μέσο για τον τερματισμό της όλης διαδικασίας το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την ολομέλεια των δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και κάθε εμπλεκόμενο, καθώς και τους υποβάλλοντες προσφορές υποψηφίους για την πλήρωση της αναφερόμενης θέσης,
4. Την επιστροφή των υποβληθέντων φακέλων των ενδιαφερομένων προς τούτο υποψηφίων δικηγόρων.
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Κοζάνης
Νικόλαος ΣαρρήςΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR