ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ-ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - Θέμα: Προσκόμιση βεβαιώσεων παρακολούθησης επαναπιστοποίησης 15 ωρών για το έτος 2020 και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.

 

Θέμα: Προσκόμιση βεβαιώσεων παρακολούθησης επαναπιστοποίησης 15 ωρών για το έτος 2020 και Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης.

 

            Το Επιμελητήριο Κοζάνης υπενθυμίζει στα μέλη-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι θα πρέπει μέχρι 31/03/2021 να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 45/21-11-2014 της Τράπεζας της Ελλάδος(ΦΕΚ Β3350/12.12.2014)«Υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προς παρακολούθηση σεμιναρίων», την πιστοποίηση παρακολούθησης δεκαπέντε ωρών (15) ωρών σεμιναρίων για το έτος 2020

 

           

            Τα πιστοποιητικά επαναπιστοποίησης γνώσεων προσκομίζονται στην αρμόδια εποπτική αρχή (Επιμελητήρια) εντός του πρώτου τριμήνου του έτους που έπεται εκείνου της διενέργειας των σχετικών σεμιναρίων, ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 

            Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν στην αρμόδια αρχή τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης , τότε η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον νόμο υποχρεούται σε διαγραφή των εν λόγω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

 

             Οι τομείς στους οποίους είναι υποχρεωτικό να επανεκπαιδευτούν και επαναπιστοποιηθούν οι διαμεσολαβητές είναι οι ακόλουθοι συνοπτικά: Τομέας Α - Προϊόντα ιδιωτικοασφαλιστικής φύσεως κ.α., Τομέας Β - Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς κ.α., Τομέας Γ- Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών, ειδικές γνώσεις χρηματοοικονομικών θεμάτων κ.α.  

 

            Επίσης μέχρι 31/03/2021, θα πρέπει να μας προσκομίσετε το τρέχον ετήσιο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης στο Πρώτο Τρίμηνο του Έτους (αρ.23 παρ.1 Ν.4583/2018), το οποίο να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων δεκαοκτώ (1.250.618) ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι επτά (1.875.927) ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός αν ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του. Τα ανωτέρω ποσά αναπροσαρμόζονται, με απόφαση της εποπτικής αρχής, σε περίπτωση αναθεώρησής τους από την Ε.Α.Α.Ε.Σ.. Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη του πρώτου εδαφίου, εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά αυτό των δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (18.760) ευρώ.

 

            Τέλος επισημαίνεται ότι η υποβολή των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να διεκπεραιώνεται είτε από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως, είτε από τρίτο άτομο το οποίο θα φέρει σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR