ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Υποχρέωση του εργοδότη για διάλειμμα εργαζομένων – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
  • Υποχρέωση του εργοδότη για διάλειμμα εργαζομένων – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α. 

Πολλά και εύλογα τα ερωτήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με την πρόβλεψη από τη νομοθεσία της υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή χρόνου διαλείμματος κατά την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας.

 

Προς τον σκοπό διευκρίνισης των σχετικών ζητημάτων και της αποφυγής σχετικών παρερμηνειών το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε σχετικά το υπ. αριθμ. πρωτ. 48320/1199/2019 έγγραφο του, με ο οποίο παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις προς εργοδότες και εργαζομένους.

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ως άνω διευκρινιστική εγκύκλιο από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2874/2000 ( ΦΕΚ Α 286/2000) όπως αυτό έχει μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και ισχύει, κάθε εργοδότης, ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του σχετικού νόμου, υποχρεούται όπως μία φορά το χρόνο καταθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης , εις διπλούν πίνακα, που θα περιλαμβάνει την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία ενός εκάστου των εργαζομένων σε αυτήν μισθωτών.

 

Α) το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου, το ονοματεπώνυμο του πατέρα και της μητέρας του εργαζομένου, την ηλικία του και την οικογενειακή του κατάσταση (τέκνα).

 

Β) Την ειδικότητα εκάστου εργαζόμενου, την ημερομηνία της πρόσληψης του , κι την τυχόν προϋπηρεσία του στην εν λόγω ειδικότητα.

 

Γ) Τον αριθμό της κάρτας πρόσληψης του ( Ο.Α.Ε.Δ.) , τον αριθμό του μητρώου του στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), τον αριθμό του βιβλιαρίου ανηλίκων (εφόσον απασχολούνται ανήλικοι εργαζόμενοι) και τον αριθμό άδειας εργασία του τυχόν αλλοδαπού εργαζόμενου (εφόσον απασχολούνται στην επιχείρηση αλλοδαποί).

 

Δ) Τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το ωράριο της απασχόλησης τους στην επιχείρηση.

 

Ε) Την διάρκεια εργασίας ( ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης , καθώς και τις ώρες έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας ), το διάλειμμα και τις διακοπές εργασίας.

 

ΣΤ) Τε πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές …

 

Ζ) Περαιτέρω και όσον αφορά στην χορήγηση του διαλείμματος ισχύουν τα εξής:

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμ. 10/19-1-1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου ( ΦΕΚ Α 11) που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν.1788/1988 ( ΦΕΚ Α 131) , κατά τις ημέρες της εβδομάδας που η λειτουργία των καταστημάτων περιλαμβάνει ολόκληρο το χρονικό διάστημα από τις 12:00 μ.μ. μέχρι την 4:00 μ.μ., στους εργαζομένους που απασχολούνται κατά το διάστημα αυτό δίνεται διάλειμμα ( αποχή από την εργασία τους ) χρονικής διάρκειας είκοσι (20) λεπτών . Το διάλειμμα γίνεται περίπου στα μέσα του ημερησίου χρόνου απασχόλησης του εργαζομένου .Η διάρκεια του διαλείμματος είναι εργάσιμος χρόνος και αναγράφεται στην κατάσταση του προσωπικού.

 

Επιπρσσθέτως και σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 88/1999 που αφορά στον καθορισμό των ελάχιστων προδιαγραφών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ, το οποίο είναι αυξημένης ισχύος, καθότι ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες , πρέπει να χορηγείται διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών , κατά την διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από την θέση εργασίας τους . Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

 

Τονίζεται ότι, το ΠΔ 88/1999 στο οποίο περιλαμβάνεται και η σχετική διάταξη για την χορήγηση του διαλείμματος, διέπεται από βασικούς κανόνες που αφορούν στην βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια της εργασίας τους ( βλεπ. Οδηγία 2003/88/ΕΚ) . Ως εκ τούτου η λήψη διαλείμματος έχει ως θεμελιώδη στόχο την μείωση τη καταπόνησης από την εργασία , τηρώντας πάντοτε τα νομίμως προβλεπόμενα χρονικά όρια της εργασίας.

 

Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω αναφερόμενα προκύπτουν αβίαστα τα εξής, αναφορικά με τα διαλείμματα των εργαζομένων στα καταστήματα:

 

1) Η χορήγηση του διαλείμματος είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, καθώς έχει ως θεμελιώδη στόχο τη μείωση της καταπόνησης από την εργασία και η διάρκεια του θα πρέπει να αναγράφεται στον εκάστοτε Πίνακα Προσωπικού.

 

2) Η διάρκεια του διαλείμματος για τα καταστήματα που λειτουργούν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τις 12:00 μ.μ. έως την 4:00μ.μ. είναι είκοσι (20) λεπτά και θεωρείται εργάσιμος χρόνος.

 

3) Το διάλειμμα δεν επιτρέπεται να χορηγείται με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας και θα πρέπει να γίνεται περίπου στα μέσα του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων.

 

4) Η χορήγηση του διαλείμματος αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και σε περίπτωση μη τήρησης της επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Μ.3996/2011, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει.

 

Συνεπώς απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους εργοδότες στην τήρηση των σχετικών με την χορήγηση το διαλείμματος διατάξεων, προκειμένου αυτοί να αποφύγουν τα δυσμενή σε βάρος τους επιβαλλόμενα μέτρα.

Πηγή : eea.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR