ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τίτλος Παρεχόμενων Υπηρεσιών:

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Χρήσης του Κυλικείου του Εκθεσιακού Κέντρου για τις ανάγκες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Με Παράλληλη Έκθεση Για Τη Βαλκανική Μετάβαση Στην Καθαρή Ενέργεια.

 

Περιγραφή Υπηρεσιών – Φυσικό Αντικείμενο 

2.1 Γενικές πληροφορίες

Η οργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Με Παράλληλη Έκθεση Για Τη Βαλκανική Μετάβαση Στην Καθαρή Ενέργεια Έκθεσης η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από 19/09/2019 έως 22/09/2019. Για τον παραπάνω λόγο η εταιρεία Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας θα εκμισθώσει τον χώρο του Εκθεσιακού Κέντρο στον πλειοδότη με αποκλειστικό κριτήριο την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή.

2.2 Περιγραφή του έργου 

Στόχος του έργου είναι η ανακήρυξη αναδόχου ο οποίος θα έχει δικαίωμα εκμίσθωσης του χώρου του Εκθεσιακού Κέντρου στο πλαίσιο του συνεδρίου με παράλληλη έκθεση για τη Βαλκανική μετάβαση στην καθαρή ενέργεια το οποίο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου στο χρονικό διάστημα 19 – 22 Σεπτεμβρίου 2019. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στους εκθέτες, τους συμμετέχοντες στο συνέδριο και επισκέπτες, είδη κυλικείου καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αλλά και της λειτουργίας της έκθεσης, δηλαδή από την 19η έως την 22η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 9:00 – 22:00.

Ο Ανάδοχος ως μισθωτής και εκμεταλλευτής θα είναι ο αποκλειστικός και νόμιμος αγορανομικός υπεύθυνος για την λειτουργία του κυλικείου και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για τυχόν παραβίαση των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση όλων των αναγκαίων για την λειτουργία των κυλικείων αδειών και για την τήρηση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων που προβλέπονται από την οικία νομοθεσία.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και οι τιμές τους θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα που θα έχει αναρτηθεί στις προθήκες των προϊόντων και στο ταμείο. Επίσης, για τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην δεσμευτική προσφορά του ανάδοχου, πρέπει να διατίθενται σε λογικές τιμές, οι οποίες δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που προσφέρονται τα είδη αυτά σε άλλα κυλικεία και σε κάθε περίπτωση σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί τους εκμισθωμένους χώρους και τις εγκαταστάσεις αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε άλλη χρήση και ειδικότερα στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται: η πώληση εφημερίδων, περιοδικών, σιγαρέτων και οινοπνευματωδών ποτών, η εγκατάσταση και λειτουργία παντός τυχερού ή τεχνικού ή ηλεκτρονικού παιχνιδιού ή παροχή παιγνιόχαρτων ή λαχείων ή Προ-Πο, Λόττο κ.λ.π. Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στον χώρο του κυλικείου χωρίς την έγκριση της των οργανωτών του συνεδρίου. Απαγορεύεται, επίσης η χρήση άλλων μηχανημάτων τα οποία προκαλούν σημαντικούς θορύβους.

Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στις εργασίες λειτουργίας του κυλικείου με δικό του εξοπλισμό και προσωπικό. Ο υπάρχοντας εξοπλισμός του κυλικείου είναι στη διάθεση του αναδόχου, εφόσον επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει. Οποιαδήποτε διαμόρφωση του χώρου απαιτηθεί για τη λειτουργία του καταστήματος θα γίνει μετά την έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής, με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 300,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.

 

Προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 16/09/2019 και ώρα 12:00.

 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα πραγματοποιηθεί προκαταβολικά στον ταμία του Εκθεσιακού Κέντρου.

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016, άρθρο 72, παρ. 1β, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Ενώσεις προσώπων

Συνεταιρισμοί

Κοινοπραξίες

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου.

Επιτρέπεται στον διαγωνισμό η συμμετοχή υποψηφίων που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. ή των χωρών μελών του Ευρύτερου Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. ή των χωρών μελών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Π.Ο.Ε. ή τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στο Εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε..

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

(α) Όσοι στο παρελθόν υπήρξαν μισθωτές αναψυκτηρίων/κυλικείων δημοσίων εν γένει χώρων, οι οποίοι αποδεδειγμένα παραβίασαν ουσιώδεις όρους των σχετικών μισθωτικών συμβάσεων και υπάρχει περί τούτου τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

(β) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα (έκπτωση) από δημόσιους διαγωνισμούς υπηρεσίας του Δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

(γ) Όσοι κατά το παρελθόν αποδεδειγμένα παραβίασαν όρους λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά όσοι υπέπεσαν σε σοβαρές παραβάσεις σχετικά με τους όρους υγιεινής και λειτουργίας, τις αστυνομικές, υγειονομικές ή διοικητικές διατάξεις, τις διατάξεις για το ωράριο λειτουργίας, τις διατάξεις για τη διατίμηση, τις διατάξεις για την απασχόληση προσωπικού).

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο (Φάκελος Προσφοράς), τα εξής δικαιολογητικά:

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75) ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75), ή άλλη ισοδύναμη δήλωση οι αλλοδαποί υποψήφιοι, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:

Με τελεσίδικη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008, σελ.42).

Με τελεσίδικη απόφαση για δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.07.2003, σελ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

Με τελεσίδικη απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000(Α’ 48).

Με τελεσίδικη απόφαση για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.06.2002, σελ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

Με τελεσίδικη απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σελ.15) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).

Με τελεσίδικη απόφαση για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.04.2011, σελ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

 

Επίσης να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι οικονομικοί φορείς δεν τελούν σε κάποια από τα παρακάτω:

Δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

Δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με το αρ.3 του Ν.4250/26.03.2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 74) όπως ισχύει. Την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

α) Οι Διαχειριστές όταν πρόκειται για Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. β) Ο νόμιμος εκπρόσωπος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι συνεταιρισμός.

δ) Κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία, όταν πρόκειται για ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία.

ε) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75) που θα αναφέρει ότι:

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο Κυλικείο θα διαθέτει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές.

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο Κυλικείο θα είναι νόμιμα ασφαλισμένο στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που είναι αναγκαία για την λειτουργία του κυλικείου.

Δεσμεύεται ασφάλιση της επιχείρησης και του χώρου του κυλικείου με την έναρξη λειτουργίας.

Δεσμεύεται να αναλάβει τη διαμόρφωση του μισθίου με αποκλειστικά δικές του δαπάνες.

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή.

 

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι μισθωτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους και ειδικότερα:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις με εξουσιοδότηση

β) Οι Α.Ε. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας

γ) Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και οι ενώσεις προσώπων, εξουσιοδότηση από το Διαχειριστή ή από τους νόμιμους Διαχειριστές σύμφωνα με το καταστατικό τους.

Το παραστατικό εκπροσώπησης είναι απαραίτητο να προσκομίζεται και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποσφράγισης. Επιπλέον κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο πιστοποιητικό σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, κλπ).

 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως:

α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Για τις ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) απαιτείται η δήλωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.

β) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών – αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό.

γ) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία (για ενώσεις και κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά).

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκδώσουν και θα προσκομίσουν όλες τις απαραίτητες άδειες για την λειτουργία των κυλικείων.

 

Ο Φάκελος Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει εξωτερική πινακίδα με τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας) και τις ακόλουθες ενδείξεις:

Προσφορά

Προς: Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης 

Για τον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Παραχώρηση Χρήσης του Κυλικείου του Εκθεσιακού Κέντρου για τις ανάγκες του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Με Παράλληλη Έκθεση Για Τη Βαλκανική Μετάβαση Στην Καθαρή Ενέργεια (19-22 Σεπτεμβρίου 2019)».

Υπόψη κ. Μόσχου

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

 

Ο Φάκελος Προσφοράς κατατίθεται στο Επιμελητήριο Κοζάνης, Ι. Φαρμακή 2, Κοζάνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η υψηλότερη τιμή.

 

Νομικό Πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 Οι διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και οι τροποποιήσεις αυτού.

Πρακτικό του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση ενεργειών για το 1ου Διεθνές Συνέδριο Με Παράλληλη Έκθεση Για Τη Βαλκανική Μετάβαση Στην Καθαρή Ενέργεια»,  

 

Αναθέτουσα Αρχή : Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

                                                     Κοίλα Κοζάνης

                                                      Επικοινωνία ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                                       Τηλέφωνο : 6945022794

 

                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                                                                                                 Καλεντηριάδης Κοσμάς

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR