ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Διοργάνωση 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με Παράλληλη Έκθεση για τη Βαλκανική Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια

Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Π.Ε. Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.)
Ταχ. Δ/νση Ι. Φαρμάκη 2, 50 100, Κοζάνη
Τηλ.  24610 41693
Fax  24610 33976
e-mail  : eve.aepek @gmail.com

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Εταιρεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης (Α.Ε.Π.Ε.Κ.), προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16,  όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4605/2019, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «Διοργάνωση 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με Παράλληλη Έκθεση για τη Βαλκανική Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια», 19-22 Σεπτεμβρίου, 2019. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Για την λήψη της Αναλυτικής Διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση της Αστικής Εταιρείας Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Κοζάνης, Ι. Φαρμάκη 2, Κοζάνη, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eve.aepek@gmail.com, για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών,  κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, έως την Παρασκευή 09/08/2019, Ώρα 10:00 π.μ.

Κοζάνη 30/07/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΑΕΠΕΚ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

 

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR