ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Διαγωνιμσός για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,

Σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω σχετική (με ΑΔΑ : 66ΜΕΟΡ1Γ-2ΣΞ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλούμε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/ών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύουν σε ʼρτα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη(Κοζάνη-Βλάστη-Τσοτύλι) καθώς και των Συνοριακών Σταθμών Μαυροματίου και Κρυσταλλοπηγής, όπως περιγράφονται στην αριθμ. 6/2015 διακήρυξη.

 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30 Μαίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

 

Την ανωτέρω απόφαση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας :www. apdhp-dm.gov.gr     καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr. : (Αριθμός συστήματος 24054).

 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού και τα Τελωνεία παρακαλούνται για την άμεση ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών τους και την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Τα Επιμελητήρια παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση

 

Μ.Ε. Γ.Γ. Α.Δ. Η-Δ.Μ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR