ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Κοζάνης για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

 Alogo_el_F19979.jpg

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Κοζάνης για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

 

με τους εξής όρους :

 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Κοζάνης Ι.Φαρμάκη 2 Κοζάνη.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επιμελητήριο Κοζάνης και θα υπογράψουν τον ισολογισμό σύμφωνα με το Ν.4314/2014.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

Β) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Γ) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.

Δ) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων των Αστυνομικών Ταυτοτήτων.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α.) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, β.) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ.) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δ.) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ε. )αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

 

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι α.) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β.) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ.) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ.) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής..

Ζ) Επικυρωμένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας).

Η) Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας.

6.Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

7.Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ(Ι.Φαρμάκη 2 Κοζάνη) έως και την Τρίτη 24/5/2016 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προσφορές θα ανοιχθούν δε από τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) του Επιμελητηρίου την ίδια ημέρα και ώρα 13:30.

8.Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

9.Το έργο με απόφαση της Δ.Ε. θα ανατεθεί στον προσφέροντα την οικονομικότερη προσφορά με την προϋπόθεση της άμεσης ανάληψης του έργου και την ολοκλήρωσή αυτού σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης του έργου με δυνατότητα επέκτασης της ημερομηνίας αυτής κατά ένα μήνα ακόμη, εφόσον αιτιολογημένα προκύψει ανάγκη.

10.Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των εκθέσεων και την υπογραφή ισολογισμού σύμφωνα με τον Ν.4314/2014, του ελέγχου της χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου από τον ανάδοχο.

Πληροφορίες στο Επιμελητήριο Κοζάνης και στο τηλ. 24610 41693 κα Κατερίνα Καρακουλάκη.

 

Ο Προέδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Διεύθυνση: Ι. ΦΑΡΜΑΚΗ 2,
Τ. Κ. 50131 ΚΟΖΑΝΗ,
chambers@otenet.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461041693, 2461034669
Fax: 2461033976, 2461033356

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή:
07:00 – 15:00

© 2018 Επιμελητήριο Κοζάνης     Web Design & Development SGA.GR